• فیس بوک
  • نمایش مشخصات عمومی
  • لینک
  • توییتر
  • یوتیوب

TD ها فروشنده برای ویتامین جعبه

TD ها فروشنده برای ویتامین جعبه

طراحی طرح

مانند

مورد نیاز از جمله:

1. نمایش جعبه با فروشنده خودکار خوراک.

2. محل سکونت و چاپ آرم.

3. فروشنده سفارشی

4. جزئیات بسته بندی و غیره

طراحی

  1. از طریق بحث های داخلی

Our engineers design the 3D drawing based on client’s requirements, as well as offering some advices.

Through communication with client Our engineers revise the drawings according to the details required.

نهایی.

asdfw
qwqe
ryw

طراحی تایید

                                                       1. طرح نهایی تایید شده است.

                                                       2. با توجه به طرح نهایی ارائه نقل قول.

ساخت نمونه

آیسدا

 

1. دنبال تولید نمونه.

2. ارسال نمونه به مشتری.

تولید انبوه

1. پیگیری تولید و بازخورد به مشتری در برنامه.

2. پیگیری جزئیات دیگر در زمان برای تحویل.

DFF

تحویل

1. ترتیب تحویل.    2. جزئیات دیگر برای حمل و نقل.

QQQQ