• ហ្វេសប៊ុក
  • Instagram បាន
  • LinkedIn
  • twitter
  • យូធូប

ម៉ាក NBN-គ្រឿងសំអាងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

NBN - ម៉ាកគ្រឿងសំអាងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

រចនាប្រភេទរូបភាព

afdf

    តម្រូវការរួមមាន:

    1. សំណង់នាយក

    អក្សរសញ្ញា opal 2. 3D

    3. មេតង់េឡើងេ

    4. សមាសភាគ infill ទាំងអស់

    របារ 5. LED ពីរ

    6. 1.6mm ដែកស្រាលលថត

រចនា

តាមរយៈការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុង វិស្វកររបស់យើងរចនាគំនូរ 3D ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានមួយចំនួនផងដែរ។

តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន វិស្វកររបស់យើងធ្វើការកែប្រែគំនូរដោយយោងតាមព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រូវការ។

បញ្ចប់។

afdf

afdf

afdf

រចនាបានបញ្ជាក់ថា

                                                       1. ការរចនាចុងក្រោយបានបញ្ជាក់។

                                                       2. ផ្តល់នូវសម្រង់នេះបើយោងតាមការរចនាចុងក្រោយ។

គំរូធ្វើ

ffdsf

 

1. តាមដានការផលិតគំរូ។

2. ផ្ញើគំរូទៅម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ។

នៅក្នុងផលិតកម្ម

 

1. តាមដានផលិតកម្មនិងមតិទៅម៉ាស៊ីនភ្ញៀវនៅលើកាលវិភាគ។

2. តាមដានសេចក្តីលម្អិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលវេលាសម្រាប់ការចែកចាយ។

ffdsf

ការដឹកជញ្ជូន

1. រៀបចំការចែកចាយនេះ។    2. សេចក្តីលម្អិតផ្សេងទៀតសម្រាប់ការនាំចេញ។

ffdsf